دانلود تقویم حجامت سال 96

دانلود تقویم حجامت سال 96

حجامت یکی از مهمترین اصول بهداشتی است که در دین مبین اسلام بدان سفارش أکید شده و آثار عجیبی در سلامت انسان دارد ، با حداقل دو تا سه بار حجامت کردن در طول سال ، سلامت ما تضمین گردیده و مانع بروز بسیاری از بیماری‌ها خواهد بود که خود حقیر سالهاست بالتجربه بدان دست یافته ام ، در ضمن حجامت یکی از درمان‌های ساده و ارزان قیمت نیز می باشد ، حجامت هم خاصیت پیشگیرانه دارد و هم خاصیت درمانی.

فال سال 2017 میلادی متولدین شهریور

فال سال 2017 میلادی متولدین شهریور

فال سال 2017 میلادی برای متولدین شهریور

فال سال 2017 میلادی متولدین مرداد

فال سال 2017 میلادی متولدین مرداد

فال سال 2017 میلادی برای متولدین مرداد

فال سال 2017 میلادی متولدین اردیبهشت

فال سال 2017 میلادی متولدین اردیبهشت

فال سال 2017 میلادی برای متولدین اردیبهشت